Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov

 1. Používateľ Služby súhlasom s týmito Podmienkami zároveň Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených osobných údajov v rámci registrácie do Služby, v rámci úprav a doplnení údajov a skutočností uskutočnených po registrácii do Služby a/alebo v rámci používania Služby vrátane informácií o polohe používateľa Služby a aktivitách používateľa Služby v rámci Služby (ak majú charakter osobného údaja). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby spracúvať na účely realizácie vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby, so získaním a/alebo používaním Aplikácie, na účely realizácie Služby, prevádzkovania Služby, zabezpečovania jej funkcií, na účely skvalitňovania Služby, Aplikácie, stránok Služby a/alebo plnení v rámci nich poskytovaných, na účely marketingu, prezentácie, propagácie a/alebo inej komunikácie Služby, stránok Služby, Aplikácie, Prevádzkovateľa, jeho produktov, služieb a/alebo aktivít, na účely zasielania uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení), ako aj na účely sledovania, vyhodnocovania a využívania informácií o používateľskom a spotrebiteľskom správaní používateľa Služby. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby zverejňovať v rámci Služby (napr. prostredníctvom Aplikácie, napr. meno, priezvisko, obrázok alebo fotografiu a pod. využívané používateľom Služby v rámci Služby; informácie o polohe používateľa Služby a aktivitách používateľa Služby v rámci Služby, ak majú charakter osobného údaja, a pod.). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na neurčitú dobu. Súhlas je možné pri dodržaní obmedzení ustanovených osobitnými právnymi predpismi a/alebo nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých resp. založených v súvislosti s používaním Služby pred odvolaním súhlasu kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu tootoot@tootoot.co. Odvolaním súhlasu zároveň zaniká registrácia používateľa Služby v Službe a jeho Používateľský profil, používateľ Služby stráca právo na prístup do Služby vrátane prístupu do svojho Používateľského profilu, ako aj všetky práva viazané na vstup do Používateľského profilu (resp. podmienené prihlásením sa do Používateľského profilu), a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby spracúvať, až kým súhlas s ich spracúvaním nebude odvolaný a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle ZoOOÚ; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Používateľ Služby má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (inde len „ZoOOÚ“). Osobné údaje používateľa Služby môže Prevádzkovateľ spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj takých, ktoré sú umiestnené (majú sídlo resp. miesto podnikania a pod.) mimo územia Slovenskej republiky, najmä (avšak nielen) prostredníctvom materských, sesterských a dcérskych spoločností Prevádzkovateľa a ďalších subjektov skupiny Prevádzkovateľa (inde aj „subjekty skupiny Prevádzkovateľa“). V tejto súvislosti používateľ Služby Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane tých, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje používateľa Služby sprístupňovať a/alebo poskytovať subjektom skupiny Prevádzkovateľa ako aj ďalším tretím osobám, sprístupnenie a/alebo poskytnutie údajov ktorým je nevyhnutné na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby, a to aj takým, ktoré sú umiestnené mimo územia Slovenskej republiky. Subjekty skupiny Prevádzkovateľa, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, v rozsahu a za podmienok podľa súhlasu so spracúvaním údajov podľa tohto článku Podmienok. Ďalšie tretie osoby, ktorým budú osobné údaje poskytnuté na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov a/alebo poskytnutie osobných údajov ktorým je potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním Služby, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, za podmienok a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie príslušných povinností. V tejto súvislosti používateľ Služby Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane tých, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje používateľ Služby Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených údajov (v rámci registrácie do Služby, v rámci úprav a doplnení údajov a skutočností uskutočnených po registrácii do Služby a/alebo v rámci používania Služby), ktoré nemajú charakter osobného údaja vrátane informácií o polohe používateľa Služby a aktivitách používateľa Služby v rámci Služby (ak nemajú charakter osobného údaja).
 2. Súčasťou súhlasu podľa bodu V.1 týchto Podmienok je aj súhlas so zasielaním informácií, noviniek, ponúk a iných správ o Službe, stránkach Služby, Aplikácii, Prevádzkovateľovi, iných používateľoch Služby, o Promotéroch, Umelcoch a ich predstaveniach a pod. na elektronické kontaktné miesta (napr. e-mailová adresa), ktoré používateľ Služby vyplnil, poskytol a/alebo sprístupnil Prevádzkovateľovi v rámci registrácie do Služby, v rámci úprav a doplnení údajov a skutočností uskutočnených po registrácii do Služby a/alebo v rámci používania Služby. Tento súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa bodu V.1 týchto Podmienok. Používateľ Služby má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov (vrátane osobných údajov) pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
 4. Stránky Služby používajú pre zlepšenie užívateľského komfortu ich návštevníkov, pre anonymný zber štatistických dát o používaní stránok Služby a na zabezpečenie ďalších úloh technológiu cookies. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do zariadenia návštevníka internetových stránok pri vstupe na internetové stránky využívajúce túto technológiu a/alebo pri ich používaní. Súbory cookies, ktoré používajú stránky Služby, nepoškodzujú zariadenia ich návštevníkov, neumožňujú prístup na pevné disky ani iné pamäťové zariadenia týchto zariadení ani nijakým spôsobom neumožňujú ovládanie týchto zariadení. Aplikácia uskutočňuje zber anonymných dát.
 5. Cookies, údaje získané prostredníctvom stránok Služby využívajúcich technológiu cookies a anonymné dáta zbierané Aplikáciou môžu byť použité najmä na nasledovné účely:
  • umožnenie pohybu návštevníka stránok Služby po stránkach Služby a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Služby;
  • umožnenie pohybu používateľa Aplikácie po Aplikácii a využívanie jej funkcií;
  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci stránok Služby používajú stránky Služby, napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránok Služby; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Služby;
  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako používateľa Služby používajú Aplikáciu;
  • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého sú stránky Služby navštevované, napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia, z ktorého sú stránky Služby navštevované; tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľského komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Služby;
  • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, na ktorom je Aplikácia používaná, napr. informácie o type a verzii zariadenia, type a verzii operačného systému;
  • anonymný zber štatistických dát o používaní stránok Služby a anonymný zber štatistických dát o používaní Aplikácie;
  • používanie služby Google Analytics a/alebo obdobných služieb;
  • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránok Služby uskutočnených návštevníkmi stránok Služby, napr. výber jazyka;uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach Aplikácie uskutočnených používateľmi Služby;
  • reklamné, marketingové a iné komunikačné účely.
 6. Používaním stránok Služby ich návštevník udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Služby využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode 5. týchto Podmienok. Za takýto súhlas sa považuje aj nastavenie internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého sú stránky Služby navštevované, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať, aktivovať technológiu cookies).
 7. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Služby využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode 5. týchto Podmienok, môže návštevník stránok Služby zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením jeho internetového prehliadača alebo iného programu, prostredníctvom ktorého stránky Služby navštevuje (môže nastaviť internetový prehliadač alebo iný program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Zablokovanie technológie cookies však môže obmedziť alebo znemožniť prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Služby a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo znemožniť niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.
 8. Používaním Aplikácie používateľ Služby udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na zber anonymných dát a na ich používanie na účely uvedené v bode 5. týchto Podmienok.